کنفرانس پژوهش های نوین در مهندسی
برگزاری دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری (26 دیماه 1397)، جهت ثبت نام وارسال مقاله به ادامه خبرمراجعه شود
برگزاری دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری توسط موسسه آموزش عالی فرزانگان در تاریخ 26 دی ماه 1397 برگزاری می شود جهت ثبت نام وارسال مقاله به نشانی سایت زیرمراجعه شود
www.camcof.ir

conf.jpeg
5