مدارک لازم برای ثبت نام - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

مدارک لازم برای ثبت نام

آموزشی
مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته

کارنامه آزمون
اصل یا گواهی موقت قبولی کاردانی همراه با دونسخه کپی
اصل ریز نمرات کاردانی همراه با دونسخه کپی
رسید درخواست فرم ارزش تحصیلی
(فتوکپی کارت ملی ( ۲ نسخه 
(فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه ( ۲ نسخه 
شش قطعه عکس ۴ ×‌۳ جدید پشت نویسی شده

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی

کارنامه آزمون سراسری
اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهی آن برای داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و دو برگ فتوكپی آن كه نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.
اصل مدرك و يا گواهی تحصيلی متوسطه سال ماقبل ديپلم و دو سال ماقبل ديپلم برای داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و دو برگ فتوكپی آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلی سال ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دو سال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.
اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهی يا گواهی آن برای داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهرو امضاء مدير مركز پيش دانشگاهی ودو برگ فتوكپی آن كه نوع گواهينامه پيش دانشگاهی ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهی در آن قيد شده باشد.
تبصره
دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۰ موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهی شده باشند.
اصل مدرك ديپلم ويا گواهی ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم برای داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان وياهنرستان و دو برگ فتوكپی آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد.
دانش آموزان دوره پيش دانشگاهی نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۰ موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهی شده باشند.
تبصره
اصل يا گواهی پايان دوره ۳ ساله (ديپلم) نظام جديد آموزش متوسطه حاوی معدل كتبی برای داوطلبانی كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در سال ۱۳۸۶ یا ۱۳۸۷ يا ۱۳۸۸ و يا ۱۳۸۹ اخذ نموده اند.
اصل شناسنامه و دو برگ فتوكپی از تمام صفحات آن. اين تعداد برای مشمولان نظام وظيفه به تعداد : ۳ (سه) نسخه و برای سهميه شاهد و ايثارگر به ۴ (چهار) نسخه افزايش می يابد.
(اصل و دو برگ تصوير کارت ملی ( دايم – موقت.
شش قطعه عكس تمام رخ ۳×۴ تهيه شده در سال جاری كه پشت عكسها بايد مشخصات : نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، نام رشته قبولی – حتماً درج شود.
تبصره
قطعه عكس تمام رخ ۳×۴ تهيه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی كه باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی برای آنان معافيت تحصيلی صادر می گردد.
مدركی كه وضعيت نظام وظيفه رابا توجه به شرايط مربوط به مقررات وظيفه عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون سراسری سال ۱۳۹۰ مشخص كند (برای برادران).
اصل حكم مرخصی سالانه يا موافقت كتبی و بدون قيد وشرط سازمان متبوع برای كارمندان دولت.
اصل و دو برگ تصوير گواهی دو سال ماقبل ديپلم (برای سهميه مناطق ۲ و .
ارايه اصل و تصوير رسيد پستی برگ درخواست ارسال تاييديه پيش دانشگاهی برای فارغ التحصيلان نظام جديد / تاييديه ديپلم متوسطه برای فارغ التحصيلان نظام قديم متوسطه ‌به نشانی و عنوان مؤسسه ‍‍(از ادارات پست ) . مهلت اقدام، حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلی می باشد .
افرادی كه اقدام به درخواست تاييديه كرده اند، موظف هستند تصوير رسيد درخواست را با ذكر شماره دانشجويی و رشته تحصيلی در روز ثبت نام تحويل دهند.
چنانچه پذيرفته شدگان تا مهلت تعيين شده اقدام به درخواست تاييديه ننمايند ، ثبت نام آنها در نيمسال دوم سال تحصيلی انجام نخواهد شد.
 
Back to content | Back to main menu