هیات امنا - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

هیات امنا

موسسه > تشکیلات
سمتنام و نام خانوادگیردیف
مدرس حوزه علميه قمحجت السلام سيد حسن حسامی گيچه‌ای1
رئيس اسبق و استاد دانشگاه صنعتی اصفهاندكتر محمد شاهدی2
استاد دانشگاه صنعتی اصفهاندكتر عباس همت3
عضو هیأت موسس و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان
دكتر حسین ادریس
4
دانشيار دانشگاه صنعتی اصفهاندکتر نعمت الله اعتمادي5
رئيس اسبق دانشگاه شهركرد و استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهاندكتر محمد علی ادريس6
استاديار دانشگاه صنعتی اصفهان و رئيس اسبق دانشگاه صنعتی مالك اشتردكتر غلامعلی رئيسی اردلی7
نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری8
 استاندار محترم اصفهان یا نماینده وی

9
 
Back to content | Back to main menu