هیات موسس - موسسه آموزش عالی فرزانگان

Search
Go to content

Main menu:

هیات موسس

موسسه > تشکیلات
سمتنام و نام خانوادگیردیف
 مدرس حوزه علميه قم

حجت السلام سيد حسن حسامی گيچه‌ای
1
 استاد دانشگاه صنعتی اصفهان- رئيس اسبق دانشگاه شهركرد(دكتر محمد علی ادريس (صفحه شخصی2
معاون اسبق دانشجوئی - فرهنگی و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان(دكتر علی اكبر عالم رجبی (صفحه شخصی3
استاديار دانشگاه صنعتی اصفهان- رئيس اسبق دانشگاه صنعتی مالك اشتر(دكتر غلامعلی رئيسی اردلی (صفحه شخصی4
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان(دكتر حسين ادريس (صفحه شخصی5
استاديار دانشگاه اصفهان(دكتر مهدی ادريسی (صفحه شخصی6
- - 7
- 8
 
Back to content | Back to main menu