درباره موسسه
  درباره فولادشهر
 پایگاههای خبری
 مهندسی عمران
 مهندسي مكانيك
 مهندسی صنایع
 امکانات و تجهیزات
  اعضای هیأت علمی
رشته های دایر شده

رشته های دایر شده در موسسه آموزش عالی فرزانگان به شرح زیر است:

 مهندسي راه آهن

 مهندسي مكانيك

 مهندسي عمران

 مهندسي نقشه برداري

 مهندسی صنایع

 مهندسي تكنولوژي برق - قدرت

 مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي

 مهندسی تکنولوژی عمران

 مهندسی اجرایی عمران

 مهندسی  تکنولوژی ساختمان

 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کاردانی فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی فنی عمران - نقشه برداری

کاردانی فنی صنایع - ایمنی صنعتی

کاردانی ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

کاردانی نقشه برداری- نقشه برداری

کاردانی نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی

پیوندهای مفید